Forældresamarbejde

På vores skole er forældrene den vigtigste samarbejdspartner i forhold til vores kærne opgave – elevernes læring og trivsel. Derfor er det vigtigt for os at skabe en åben, anerkendende og tillidsfuld samarbejde imellem skolen og forældrene.

For at vi kan lykkedes med det, er det vigtigt at forældrene og skole kender hinandens forventninger. Klare og tydelige forventninger er med til at skabe tryghed og viden, så vi sammen kan fastholde fokus på et godt læringsmiljø og udvikle vores skole.

Det er i fællesskab og medansvar, at vi skal løfte denne vigtige opgave.

Dette samarbejde styrkes i hverdagen, ved møder og samtaler.

Læs mere om vores møder og samtaler

Læs mere om forældrebestyrelsen

 • At vi møder jer åbent og imødekommende
 • At vi arbejder fagligt og professionelt
 • At vi er rollemodeller for jeres børn
 • At vi tilrettelægger engagerende og afvekslende undervisningsforløb
 • At vi sikrer faglige udfordringer til alle
 • At vi sørger for et godt og trygt miljø i klassen baseret på ligeværd
 • At vi går aktivt ind i løsning af problemerne i tilfælde af mobning
 • At vi orienterer jer løbende, om hvad der sker i klassen både fagligt og socialt
 • At vi giver jer hurtigt besked i tilfælde af problemer vedr. det enkelte barn
 • At vi skaber en anerkendende relation mellem elev og lærer
 • At I sørger for at jeres barn er læringsparat – at barnet kommer til tiden og er velforberedte, dvs. har lavet deres hjemmearbejde, er udhvilede, har spist morgenmad, har madpakke og frugt med, medbringer opladt computer, oplader, fyldt penalhus og relevante bøger
 • At I støtter op om almindelig god omgangstone og opførsel
 • At I bakker positivt op om jeres barns skolegang og læring bl.a. ved lektiehjælp og daglig 20 min. læsning
 • At I deltager aktivt i forældremøder, skole-hjem samtaler og andre arrangementer i klassen
 • At I læser dagligt informationer fra skolen f.eks. skole intra, ugeplaner m.m.
 • At I giver skolen/klasseteamet besked hvis barnet er syg eller fraværende fra skolen
 • At I indgår i en konstruktiv dialog med skolen
 • At I ikke giver udtryk for evt. utilfredshed med læreren eller skolen over for jeres barn, men i stedet henvender jer til lærer eller ledelse så hurtigt som muligt
 • At I henvender jer hurtigt og direkte i tilfælde af problemer i skolen eller hjemme, f.eks. når der indtræffer begivenheder, der kan have betydning for jeres barns trivsel, såsom skilsmisse, dødsfald osv.