Om Tikøb Dagtilbud

Plads til hver enkelt barn med fokus på trivsel, leg, bevægelse og læring.

 

Værdier

Trivsel 

En forudsætning for barnets trivsel er, at basale fysiske og psykiske behov er dækkede i hverdagen. Vi arbejder aktivt på at være nærværende, omsorgsfulde og kærlige, så barnet hos os knytter sig til voksne og opbygger tillid. Tillid skaber mulighed for at danne sociale relationer og venskaber med andre, som giver barnet et sundt selvværd - Det er noget, vi vægter højt.

Livslang læring

Nysgerrighed, kreativitet og udforskning er vigtige ingredienser for at lære barnet om verden. Læring sker i høj grad i samspil med andre mennesker, og derfor er det vigtigt for os at være rollemodeller for børnene, samt lære dem at være rollemodeller for hinanden på tværs af alder. For at sikre livslang læring arbejder vi derfor med de tre miljøer ”pædagogiske aktiviteter”, ”rutiner” og ”børnekultur og leg”.

Tydelig rollemodel 

Tydelig struktur og tydelige voksne danner rammen for vores rolle i barnets liv hos os. Vi skaber nære relationer med både barnet og forældrene, og vi arbejder aktivt på at formidle viden ud til barnet på en sjov og kreativ måde. Vi arbejder samtidig i grupper, så hvert enkelt barn bliver set og hørt. Det sker på tværs af alder, så børnene kan lære af hinanden.

Samarbejde

Hos os er forældrene den vigtigste samarbejdspartner, når vi taler om barnets trivsel. Vi vil gerne danne et partnerskab med forældrene, så vi sammen kan sørge for, at barnet trives og udvikles. Vi arbejder samtidig sammen på tværs af afdelingerne, da et barn typisk når at stifte bekendtskab med både vuggestue, børnehave, skole, SFO og Klub. Et godt samarbejde imellem afdelingerne er med til at sikre, at der er nogle trygge og genkendelige voksne i barnets overgange mellem de forskellige institutioner.

De fælles grundværdier

For at nå vores vision har vi aftalt en række adfærdsformer for hele Tikøb Dagtilbud og skole – vi kalder dem for vores grundværdier:

Tydelighed, Relationer, nYsgerrighed, Glade = TRYG

Husets historie

Tikøb Familiehus er en kommunal institution med børn i alderen 0-14 år - Fordelt på tre afdelinger: vuggestue- og børnehaveafdeling, SFO og Fritidsklub.

Vi er et hus i konstant udvikling. Fra 40-børns børnehave har vi udviklet os til et hus med 190 børn fordelt i de tre afdelinger - vuggestue-børnehave (45 børn), SFO (85 børn) og Fritidsklub( 60 børn).

Tikøb Familiehus blev etableret i 1971, en tid hvor der var ikke så stor behov for børnepasning, da de fleste mødre var hjemmegående.

Op igennem 70`erne og 80`erne ændrede dette billede sig. Kvinderne kom på arbejdsmarked og der voksede pasnings behov især for skole børn. Huset blev udvidet med en fritidshjems afdeling indenfor de samme rammer med lidt bedre normering. 

I 90`erne var der behov for et samlingssted for de større børn. Der blev etableret et værested på skolen, et betalingsfrit sted, hvor alle kunne komme.

Efterhånden blev børnetallet ved med at stige, og fritidshjemsafdelingen kunne ikke længere være i børnehaven. Det blev derfor besluttet, at fritidshjemmet skulle flytte over i Tikøb Skole kantine.

I slutning af 90`erne blev Fælleshuset (nuværende SFO) bygget, og fritidshjem og klub flyttede til de nye lokaler.

I 2010 blev Hangaren indviet som fritidsklubs base. 

I august 2015 blev der åbnet en lille vuggestue med plads til max 10 børn.

En flot udvikling fra 40 børn i 1970 til 190 børn idag.   

Selvom huset er organiseret i tre afdelinger med tre forskellige målgruppe børn, arbejder vi dagligt tæt sammen og på kryds og tværs både af afdelingerne og personale. Alle børn i Tikøb Familiehus kender alle voksne og de fysiske rammer vi har. Dette er med til at skabe de mange trygge overgang barnet har fra 0-14 år, altså igennem deres barnedom.

DGI - En aktiv hverdag

Tikøb Familiehus er DGI certificeret. Vi tilbyder børnene forskellige former for bevægelse i løbet af dagen.

For børnehaven har vi organiseret os sådan, at børnene bliver tilbudt bevægelsesrum på bestemte tider:

Morgen: 15 min spontan bevægelse i huset.

Til 9-mad: 15 min pædagogisk planlagt bevægelse på stuen.

Efter frokost: 30 min pædagogisk planlagt bevægelse på legepladsen.

Eftermiddag: 15 min spontan bevægelse på stuerne.

Om mandagen har vi hallen, som vi benytter 1,5 time.

Vores bevægelsesaktiviteter spænder over alt fra dans til sanglege til tempofyldte lege med bla. intervaltræning, kontaktlege og fangelege.

Vi skal re-certificeres en gang om året, hvor DGI kommer og ser om vi lever op til de krav, der skal til for at kunne kalde sig en DGI-institution.

Skolen og daginstitutionen er tilmeldt et fælles forløb med Danske Gymnastik og Idrætsforeninger for at blive DGI-certificeret.

Mere om vores fælles DGI

Forældresamarbejde

Et godt samarbejde er en vigtig forudsætning for, at børn fungere godt i deres hverdag.

Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartner, derfor er en tillidsfuld og åben dialog med forældrene vigtig for os. Vi har en daglig kontakt med forældrene i afleverings og afhentnings situationer, hvor personalet tilstræber at fortælle de enkelte forældre om, hvordan deres barn har haft det i løbet af dagen, og hvad har barnet lavet. Det er så vigtigt for os, at fortælle både de gode og mindre gode historier for forældrene.

Vi mener at en vigtig forudsætning for det enkelte barns trives i vores dagtilbud er, at forældre og personale samarbejder om at skabe sammenhænge i barnets liv. At der er positiv kontakt mellem forældre og stuens personale. At forældre taler positiv om børnehaven og personale samt viser barnet at de er glade for os og trygge ved at aflevere barnet hos os.

Vi har en meget aktiv forældre gruppe, der gerne bakker os op, i de beslutninger vi har truffet, og de bidrager og hjælper også ved forskellige arrangementer som julefest, udstillinger, forældre café m.m. 

For at være med til at sikre et godt forældresamarbejde, har vi et par arrangementer i løbet af året, hvor vi opfordre forældrene til at deltage sammen med deres børn.

Vi tilbyder en tre mdr. samtale på et kvarter omkring det enkelte barns trivsel i forbindelse med start i vuggestuen og/eller start i børnehaven. Vi vil også meget gerne vide hvordan I forældre og barnet oplevede starten i dagtilbuddet.

Derudover afholder vi ved barnets sidste år i børnehaven inden skolestart, en halv times samtale, hvor vi bl.a. laver en gennemgang af, hvordan barnet trives, har det socialt, samt den sproglige og motoriske udvikling. I foråret vil der være en forældre/pædagog overlevering samtaler til skolen (Den gode overgang).

I er altid velkomne til at bede om en ekstra samtale, ligesom vi også kan bede jer om en samtale omkring barnet.

Vi giver jer et opkald, hvis der er problemer eller uheld af den ene eller anden art. I kan læse vores ugebrev på borneweb.dk og følge os på facebook.

Endvidere laver vi i samarbejde med jer en sprogtest, når barnet fylder 3 år og efteråret inden barnet skal starte i skole.

Følg os på Facebook

Hvis der er noget I som forældre undrer jer over eller er utilfredse med, så er det vigtigt at I få en snak om det i første omgang med stuens personale, hvis det ikke er muligt så henvend jer til Atija (leder).

Er der noget I er rigtige glade for, eller har en god idé så vil vi selvfølgelig også gerne høre fra jer.

Personale

Ledelse

Atija Brackovic
Matrikelleder på Tikøb Skole og Dagtilbud

Karin Starberg
Afdelingsleder i dagtilbud

Vuggestuen

Susanne Brygge
Pædagog, 37 timer

Jannie Glarsing
Pædagogmedhjælper, 35 timer

Jette Schachtschabel
Pædagogmedhjælper, 35 timer

Børnehaven

Benedikte Jørgensen
Pædagog, 32 timer

Britta Høgh
Pædagog, 37 timer

Julie Jevanord
Pædagog, 32 timer

Ditte Larsen
Pædagog 30 timer

Karin Bjerring
Medhjælper 30 timer

Emilie Stendevad
Medhjælper 30 timer

 

Log på Tabulex

Du kan give besked om legeaftaler, fridage, tilladelser med videre på Tabulex. Log på via hjemmesiden borneweb.dk.

Log på Tabulex

Nogen forældre kender måske allerede Tabulex fra skolens SFO eller anden institution. 

Benytter du allerede Tabulex, vil dit barn automatisk fremgå i en ny fane på din eksisterende Tabulex-side.

Er det første gang, at du skal anvende Tabulex, så skal du logge ind med NemId. Derefter kan der oprettes et personligt Tabulex login.  

Har du brug for hjælp til at komme i gang med systemet, kan du hente nedenstående vejledning. Du er også altid velkommen til at spørge personalet.

Tjek barnet ind og ud af Tikøb Dagtilbud

Når barnet ankommer i Tikøb Dagtilbud, skal du benytte den opsatte iPad til at tjekke barnet ind.
Barnet skal tjekkes ud igen, når I går hjem. Er du i tvivl om, hvordan du tjekke barnet ud og ind, er du altid velkommen til at søge vejledning hos personalet.

Det er vigtigt, at barnet tjekkes ud og ind, da personalet i Tikøb Dagtilbud bruger ud og indtjekningerne til at holde styr på, hvem der er i dagtilbuddet.

Du kan ikke tjekke barnet ind eller ud via hjemmesiden borneweb.dk, dette kan kun gøres i huset, når du afleverer barnet.

Billeder fra hverdagen i Tikøb dagtilbud

Hygiejne og forebyggelse af sygdom

God hygiejne forebygger sygdomstilfælde blandt alle der færdes i institutionen. Derfor har vi et stort fokus på hygiejne i hverdagen.

Vi lærer børnene at vaske rigtigt hænder og sørger for at de mindst får dem vasket inden et måltid. Samtidig lærer og opfordrer vi børnene til at vaske hænder efter toiletbesøg. Vi spritter jævnligt borde, dørhåndtag og toiletter af. Vi lufter ud på stuerne.

Vi har også sprit hængene ved hoveddørene, som vi opfordre jer til at bruge, når I går ind, og når I forlader institutionen igen.

Information om sygdomstilfælde

Vi opfordrer til at I som forældre fortæller os, når jeres barn er sygt og hvad det er, så vi evt. kan gøre andre forældre opmærksomme på smittefarer. Det gør vi med ophæng af sedler på vores indgangsdør.

Sundhedsstyrelsens vejledning

Sygdom hos børn er belastende for både børn og forældre, og der kan opstå tvivlstilfælde og mange spørgsmål.

Du kan hente information og vejledning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Gå til Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Fællesskabet i hverdag

Tikøb Dagtilbud og Skole er en organisation bestået af vuggestue, børnehave, skole, sfo og klub. Vi har fælles forældre bestyrelse og fælles værdiggrundlag. 

Mere om vores fælles grundlag

Kontakt os

Præstegårdsvej 19a
3080 Tikøb

 

Telefon
Vuggestuen: 49 28 11 78
Børnehave: 49 28 11 80

 

Åbningstider
Mandag-torsdag fra kl. 06.30-17.00
Fredag fra kl. 06.30-16.00

 

Afdelingslederen

Karin Starberg 
Telefon: 25 31 11 84
Mail: kar08@helsingor.dk