Tikøb Dagtilbud og Skole har en fællesbestyrelse, som både dækker skolen, børnehaven, vuggestuen, SFO'en og klubben. Bestyrelsen består af 7 forældrevalgte repræsentanter, 3 medarbejdervalgte repræsentanter samt en repræsentanter for lokalsamfundet og en politikker, ligesom ledelsen deltager på bestyrelsens møder. Der afholdes bestyrelsesmøder hver måned bortset fra i december og juli måned.

Bestyrelsen har til opgave at udarbejde overordnede principper for skolens virke, f.eks. i forhold til ordensregler, madordning, indkøb af undervisningsmaterialer mv. Bestyrelsen har også ansvar for at føre tilsyn med skolens virksomhed og derigennem bidrage til at sikre, at skole og dagtilbuds drives på bedste vis.

Bestyrelsen arbejder derudover for, at der bliver taget hensyn til Tikøb Dagtilbud og Skoles behov, når skolepolitikken i Helsingør Kommune bliver fastlagt. Det sker bl.a. gennem afgivelse af høringssvar og dialog med lokalpolitikere mv. 

Derudover har bestyrelsen en vigtig opgave i at være bindeled mellem forældrene, lokalsamfundet, dagtilbud og skolen, så vi sammen kan skabe det bedst mulige dagtilbud og skole for vores børn.

For at skabe rammerne for en god forældre dialog er der for hvert klassetrin og for dagtilbuddet udpeget en forældrevalgt kontaktperson i bestyrelsen, som bl.a. orienterer om bestyrelsens arbejde på forældremøder og som kan kontaktes, hvis der er forslag til emner, som bestyrelsen bør se på. Det skal i den forbindelse understreges, at bestyrelsen ikke kan gå ind i enkeltsager. Bestyrelsen kan dog godt have en principiel drøftelse af problemstillinger rejst på baggrund af enkeltsager.