Referater fra bestyrelsesmøder

August 19

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tirsdag den 20.08.2019. kl.18.00-20.00

 

Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

 

Der foreligger intet referat.

 

Kommende forældremøder – orientering og fordeling af klasserne

 

19/8: 6. kl. - Mia

21/8: 0. kl. - Peter

22/8: 1. kl. - Emme Lie

28/8: 2. kl. - Tina,

3/9: 3.kl. - Emme Lie

4/9: 5. kl. - Cammilla

5/9: 4.kl. - Maria

 

 

 

 

 

Orientering om skolestart

Vi er i gang. 25 forventningsfulde børn er startet i 0. klasse.

Vi har sagt velkommen til to nye kolleger, Tina Løfgren Kappelgaard-Rasmussen med erfaring fra indskolingen på Espergærde Skole og Pernille Høyen Andersen, der er helt nyuddannet.

I Dagtilbud er Alberte blevet ansat som pædagogmedhjælper. Omkring 1/9 går Julie på barsel, og der er fundet en barselsvikar med mange års erfaring fra vuggestue. Hun starter d. 1/9.

Vi har også en pædagogstuderende i klubben, Yassir. Skolepædagog Denis er hans vejleder, og derfor slår Yassir også sine folder i 5. klasse.

Vi har vandskade i hallen pga. skybrud., så den nylavede opstribning er en ommer.

 

Status på arbejdsgruppernes arbejde:

1.   Forældre inddragelse – opsamling af forældreinput fra arbejdsgruppen

2.   Digitaldannelse – brainstorm - hvad forstår vi ved digital dannelse

 

Ad) 1: Status: Spørgeskema udsendt til forældre, oplysninger samlet og sat i søjler. Alle kommentarer læst igennem. Gruppen skal nu finde ud af, hvordan de behandler data og kommentarer. Generel tilfredshed med at ledelsen deltager i møderne.

Gruppen vil gerne på dagsordenen ved mødet i november.

 

Ad 2) Hvad gør vi som skole, skal vi påtage os og belære hjemmene (PL).

(HKV) hvilket fokus skal vi lægge som skole ud fra UV-ministeriets definitioner.

(AB): god opførsel på nettet, hvad gør man i forskellige situationer.

Skal SFO og klub være spillefri? (TO).

Hvor er det skolens ansvar og hvor er det forældrenes ansvar. Dette skal siges højt

Skal der laves et skriv om skolens metoder angående søgninger?

Gruppen sætter sig sammen inden næste møde og arbejder med hovedspørgsmålet: hvor langt skal skolen gå?

Bilag: Camillas definitioner:

• Evnen til at forstå og bruge           digitale medier.

• Evnen til at reflektere kritisk over digitale medier, deres indhold og opbygning. 

• Evnen til at forstå, hvordan man opfører sig socialt acceptabelt på digitale medier

Helles link:

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1i0WJ4-000369-3N&i=57e1b682&c=4GS957X9Y5E7SHXs2YkyRqBsRJeUmYRYu5XpMTbzva1TqkqMJvZaA0o4riTihjFfOcOSXvG0OYtgq1r-ZoOWLtlrj21YqrBFG5Zvhx7fZ9KA17EKStoHYSSh1WC19YqengnQPOOLY3mD3VEWjcm9XuPWBCIPTYyhqJUhNXtfoluidwpk9SqY4sVNEdWnP76x7RuOmZq3ktSnC0rh0UZBJPAGghV9di8F_hN9qPU0RxB7193BRM2U4pOsRKfH0Se83hEL78Vq6xvA6l8u6jFeqjQyOXVAep0KcZTLRUYlkcOQzW7FInbu5zUwlJhkz1zW

 

Atija definitioner vedhæftet som PDF-fil

 

 

 

 

 

 

Madordning

To firmaer er kontaktet omkring produktionskøkken, begge siger ingen mulighed i kantinen. Der er kommet bud på produktionskøkken i SFO´en, intet bud på skolekøkkenet.

Eneste mulighed vil være at bygge i forbindelse med SFO´en. Tidligst i budgetår 20-21.

Madordning: der er fundet en leverandør, der er meget interesseret i at levere mad til dagtilbud for kr. 50 pr. barn pr. dag.

AB har opsagt aftalen med Nyrup pr. 1/11 og aftalt at den mulige leverandør (hjemmeside: skolekantinen) skal komme med et udspil inden næste bestyrelsesmøde.

Forældreudgift ca. kr. 600 om måneden.

Den nye model indebærer også, at der skal købes to opvaskemaskiner samt ansættes en køkkendame, muligvis en i fleksjob.

 

Meddelelser

a.  Formanden

b.  Ledelsen

 

Ad a) Før sommerferien var der møde mellem formændene, disse har ligget i dvale, men bliver nu taget op igen.

Ad b) Se punkt to.

 

Lukket møde.

 

 

 

Evt.

 

(TO) En forældre har henvendt sig til TO omkring stor udskiftning af personale i børnehaven, hvad laver børnene, hvad er den pædagogiske holdning, kommer børnene ud på legepladsen og i skoven?

Påstanden er, at kvaliteten af det pædagogiske virke har været nedadgående over år og der bruges mange (uuddannede) vikarer,

samt at kommunikationen er mangelfuld

(PL) ovenstående personaleproblematik kan være et tilbagevendende problem i ferietider.

 

Andre forældre oplever ikke problemet omkring kommunikation, der bliver meldt ud på dag- og ugebasis i Tabulex. Bliver sat på næste bestyrelsesmøde møde som punkt og Karin Starberg (afdelingsleder i dagtilbud) bliver inviteret, samt at punktet bliver sat på børnehavens forældremøde.

 

Det henstilles til at vi overholder tiden for bestyrelsesmøder.

Kommende møder: 1/10-19 og 26/11-19

Fremmødte: Atija Brackovic, Camilla Høst, Emme-Li Mikkelsen Helle Kværnø, Kasper Søgaard, Mie Ruby, Peter Gottschalck, Peter Helth, Tina Olsen.

 

Fraværende: Benedikte Jørgensen, Jesper Graugaard, Maria Landsberger, Marianne Specht, Mette Lene Jensen, Patric Derkx

 

 

Ref.: Peter Gottschalck

 

 

oktober 19

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tirsdag den 01.10.2019. kl.18.00-20.00

 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

 

 

 

 

Oplag om styrekende lærerplaner i dagtilbud. (Karin S og Benedikte giver et oplag samt en status af personales arbejde omkring implementering af styrkende lærerplaner).

 

 

 

 

 

 

Hvad tænker bestyrelse om styrkende lærerplaner og hvordan tænker bestyrelse forældreinddragelse i den proces?

 

 

 

 

Status på arbejdsgruppernes arbejde:

1.   Digitaldannelse – drøftelse af den vedhæftede bilag

 

 

 

Meddelelser

a.  Formanden

b.  Ledelsen

 

 

 

Lukket møde.

 

 

 

Evt.

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2019, bilag om digital dannelse

 

Tikøb Dagtilbud og Skole,  Digital Dannelse

Internettet og sociale medier fylder meget i alles hverdag, og derfor er det blevet afgørende, at vi

så tidligt som muligt lærer børn, at kunne begå sig ’dannet’ på nettet, for at klare sig godt fagligt,

socialt og psykisk bedst muligt. Internettet indeholder enorme muligheder for børn og unge, i og

med det giver dem adgang til et hav af viden og sociale netværk.

På Tikøb Skolen er vi opmærksomme på vores del af opgaven med Digital dannelse, som består i at

klæde elever på til at begå sig i den digitale verden. Tikøb skole vil gerne sammen med forældrene,

bidrage til udvikling af en kritisk bevidsthed hos vores elever, overfor det de møder på sociale

medier og nettet generelt samt egen færden. Vi vil hjælpe vores elever med at udvikle strategier

for, hvordan de fx finder de oplysninger på nettet, de skal bruge – og ikke mindst hvordan de

navigerer mellem sand og falsk information.

Der findes ikke en entydigt definition på begrebet digital dannelse, som kan dække over it--‐

færdigheder, kritisk informationssøgning og kompetencer til at agere socialt og etisk på nettet. På

Tikøb skole forholder vi os til digitalisering ud fra følgende begreber, Digital dannelse, Digitale

færdigheder og Digital kompetence.

Digital dannelse, vores definition.

Digital dannelse er evnen til at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i den virtuelle verden samt

evnen til at reflektere over digitale muligheder og udfordringer.

Digitale færdigheder.

De digitale fædigheder dækker over brugen af de applikationer der benyttes i undervisning, senere

borger.dk, nemid, chatte, blogge, købe og sælge, oprette profil, lave festinvitationer,

interessegrupper samt deltage i gaming.

Digital kompetence.

Digital kompetence opnås, når eleven forstår både at bruge sine digitale færdigheder, og udvise

digital dannelse i sin ageren på internettet. Digital dannelse er en del af at være digital kompetent.

Digital dannelse + digital færdigheder = digital kompet

Hvorfor er digital dannelse vigtig

Digitale medier, og særligt de sociale medier, er blevet unges primære forum for socialisering og

hermed afgørende for deres opbygning af identitet, social og faglig læring, vokser behovet for

digital dannelse tilsvarende. Derfor oplever vi det som en afgørende forudsætning, at vores elever

kan begå sig på nettet, --‐ kender spillereglerne i de digitale mediers universer, på samme måde som

det er vigtigt at kende de sociale spilleregler i andre sociale sammenhænge

 

 

november 2019 - aflyst

 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Mandag den 26.11.2019. kl.18.00-20.00

 

Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

 

 

Trafik på matriklen – Christina Jakobsen fra Center for by, land og vand deltager under punktet sammen med en kolleger.

 

 

 

 

Upgrade af Lego rum med inspiration fra Nyrup børnehaven- Jesper

 

 

IT sikkerhed. Hvorledes skal skolen fremadrettet håndtere børnenes data sikkerhed - Jesper

 

 

Status på arbejdsgruppernes arbejde:

1.   Forældre inddragelse

2.   Digitaldannelse

3.   Åben skole

 

 

 

Meddelelser

a.  Formanden

b.  Ledelsen

 

Forslag til foreløbige møder: 29.1., 23.3., 5.5., 2.6.

 

 

 

Lukket møde.

 

 

 

Evt.

 

 

 

 

 

januar 2020

 

Referat af bestyrelsesmøde

Mandag den 29.01.2020. kl.18.00-20.00

 

Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

Referatet kunne ikke godkendes, da vi ikke var beslutningsdygtige (for mange afbud).

 

Trafik på matriklen – Christina Jakobsen fra Center for by, land og vand deltager under punktet sammen med en kolleger.

 

Christiana Jacobsen og Corri Zimmermann fra By, Land og Vand deltog i dette punkt.

Corri har været ude og observere trafik om morgenen omkring skolen. På Harreshøjvej ser det fint ud, de fleste biler holder tilbage for børnene ved fodgængerfeltet. Præstegårdsvej er lidt mere problematisk. Børnene er gode, det kniber lidt mere med forældrene.

Deres forslag er at lave en afsætningszone, hvor man kun må stoppe, ikke parkere, på Harreshøjvej og to afsætningszoner (hvor man i princippet gerne må parkerer, men så falder hele ideen væk) på Præstegårdsvej.

Og så ellers prøve at opdrage forældrene til, at man kun kører op på parkeringspladsen, hvis man har små børn der skal afleveres i børnehaven. Dette skal ske ad frivillig vej, da vi ikke kan lave et decideret parkeringsforbud på pladsen.

Derfor er det nødvendigt, hvis det skal lykkes, at bestyrelse, elever og forældre bliver inddraget i processen. Dette har der været succes med på andre skoler.

Bestyrelsen arbejder nu videre med sagen, hvorefter Christina og Corri bliver inddraget igen.

Der er afsat kr. 300.0000 til projektet fra By, Land og Vand, og de penge SKAL bruges i indeværende kalenderår.

 

Upgrade af Lego rum med inspiration fra Nyrup børnehaven- Jesper

Jesper præsenterede ide om Legorum i SFO´en. Dette kan etableres ganske enkelt og billigt.

Vi arbejder videre med sagen.

 

 

IT sikkerhed. Hvorledes skal skolen fremadrettet håndtere børnenes data sikkerhed - Jesper

Dette er løftet op på et højere plan (centerplan). Vi afventer, hvad der sker. Vi kan påvirke ved at blive ved med at være kritiske.

Senest nyt fra den front pr. 6/2-20.

Mindst 10 kommuner er blevet meldt til datatilsynet for brud på elevers datasikkerhed. Justitsministeren og undervisningsministeren er kaldt i samråd, for at forklare, hvad regeringen vil gøre for at hindre lignende tilfælde. Læs Politikkens Skoleliv, hvorfra nedenstående stammer:

 

”Datatilsynet behandler i øjeblikket en klage fra Helsingør, som kommer til at danne grundlag for en generel udtalelse om problemstillingen.

Politiken skrev i forrige uge om tilfældet i Helsingør, hvor en elevs personlige oplysninger var offentliggjort på YouTube uden forældrenes samtykke.

Fejlen blev opdaget af en forælder, men Helsingør valgte ikke at anmelde sagen til Datatilsynet, hvilket ellers skal ske senest 72 timer efter, man er blevet bekendt med et brud på datasikkerheden.                                                                                          Læs også: Elevers datasikkerhed brudt: Kommuner anmelder sager til Datatilsynet

Siden er yderligere otte kommuner blevet anmeldt med lignende sager.

I alle tilfælde er Chromebooks eller GSuite for Education blevet angivet som kilden til problemet, viser en aktindsigt Politiken Skoleliv har fået.

 

 

Status på arbejdsgruppernes arbejde:

1.   Forældre inddragelse

2.   Digitaldannelse

3.   Åben skole

 

Tina og Atija har holdt møde om digital dannelse.

Tina præsenterede deres arbejde:

Tydelige voksne, klare retningslinjer, nysgerrighed på de sociale regler, der er både muligheder og udfordringer.

Hvem har ansvaret for trafik på eksempelvis de sociale medier? Forældrene? Skolen? Fælles?

Uv-ministeriet foreslår at der bliver taget udgangspunkt i skolens værdisæt.

Skal elever og forældre inddrages?

Må man spille/bruge telefoner i SFO`en/klubben?

Punkter bliver skrevet ind i gruppens papir og bliver rundsendt til gennemlæsning og kommentarer inden næste møde.

 

 

Meddelelser

a.  Formanden

b.  Ledelsen

 

Forslag til kommende møder: 29.1., 23.3., 5.5., 2.6.

 

Ad a)

Kvalitetsrapport

Møde hvor DS præsenterede et udkast til den kvalitetsrapport, som kommer til kommentering hos os før den behandles i udvalg og byråd. Rapporten er meget generel, bl.a. fordi resultater fra nationale tests er fortrolige. Dermed er rapporten ikke egnet som et lokalt redskab. Den bygger desuden på gamle tal, hvilket betyder at den ikke udtaler sig om effekten af de initiativer, som er igangsat for at rette op. Det kommenterede jeg som problematisk når det nu er et politisk styringsredskab. Når det er sagt, så er det uden for enhver tvivl, at kommunen som helhed ikke lever op målsætningerne om faglighed, prøvekarakter og andel som uddanner sig videre.

Hos os, har jeg bedt Atija om at vise bestyrelsen resultatet af den faglige progression i de tests vi selv udfører i læsning og matematik. Det bliver på sidste møde i foråret.

 

Valg til bestyrelsen

Der er 4 medlemmer på valg for perioden, der begynder 1/8-20. Valgproceduren inklusive datoer for opstilling, informationsmøder mv. fremsendes. Alle interesserede kandidater er velkomne til at kontakt formanden for yderligere information. Medlemmer, som ikke ønsker at genopstille bedes hjælpe med at rekruttere kommende medlemmer.

Ad a) (fortsat)

Fremmøde

Derudover bemærker fmd. at bestyrelsen ikke beslutningsdygtig grundet ringe fremmøde. Ud over at det er ærgerligt at sager, skubbes til et kommende møde, så er det et spild af personalets ressourcer. De sidder klar, mens forældre melder fra på samme dag som der er møde. Det er ikke tilfredsstillende.

 

Ad b) vi har fået bevilget kr. 700.000 til produktionskøkken i dagtilbud (og det skal ligge der). Der skal implementeres et køkken i nuværende ramme. Og der skal fixes varme i vuggestuen (påbud fra arbejdstilsynet).

Pædagogisk tilsyn i børnehaven i uge 6.

 

Lukket møde.

 

 

 

Evt.

 

 

Fremmødte: Atija Brackovic, Helle Kværnø, Jesper Graugaard, Marianne Specht, Peter Gottschalck, Peter Helth, Tina Olsen.

 

Fraværende: Benedikte Jørgensen, Camilla Høst, Emme-Li Mikkelsen, Maria Landsberger, Kasper Søgaard, Mie Ruby, Mette Lene Jensen, Patric Derkx

 

Gæster: Christina Jacobsen og Corri Zimmermann fra Center for By, Land og Vand