Overgang til skole

Da de fleste af vores børn fortsætter på Tikøb Skole, tillader det os et godt og nært samarbejde.

Vi laver små projekter mellem vores før skole gruppe og 0. klasse, udover de obligatoriske besøgsdage.

Overleverings samtaler

I børnehaven laver vi den 5. årige sprogvurdering i løbet af efteråret inden skolestart og holder en samtale med forældrene angående trivsel, sprog og skolestart.

I løbet af slut vinter/forår holder vi overleveringssamtaler med skolen. Vi arbejder ud fra et fælles dokument i Helsingør Kommune - "den gode overgang". Pædagogerne fra børnehaven laver en udtalelse på hvert barn og udfylder "den god overgang" skemaet. Dette skema udfylder forældrene også.

Derefter mødes forældre, en pædagog fra børnehaven, en pædagog fra SFO'en og 0. klasselederen til en samtale, hvor vi taler om det enkelte barns stærke og mindre stærke sidder, så vi hurtig kan danne et overblik over barnets ressourcer og dermed give det enkelte barn den bedste mulige start i SFO og på skolelivet.

De børn der ikke kommer fra Tikøb Familiehus, bliver også indbudt til en overleverings samtale og de får tilsendt de samme papirer, som forældrene og barnets pædagog skal udfylde inden samtalen.

Selve overgangen

Alle børn der begynder i skolen, inviteres til to besøgsdage inden den endelige start i SFO i Maj måned.

Som regel er der et besøg i 0. klasse og et i SFO'en. Begge dage vil 0. klasselederen, en børnehave pædagog og en SFO pædagog deltage. Disse medarbejdere vil være barnets primære kontaktperson i hele opstarte fasen - både i SFO og skole. Gennem de første måneder vil der være et tæt sammenarbejde mellem den nuværende 0. klasse og den nye 0. klasse, hvor vi vil lave ting sammen på tværs.

Vores overordnet mål vil være at børene vil lære hinanden godt at kende og få en så blid en overgang mellem børnehave, SFO og skole, som muligt. Da vi også får børn udefra vil vi målrettet arbejde med gruppens sociale kompetencer.